شاید غیرقابل باور به نظر برسد ولی کاملا درست است! متفاوت باشید تا بیشتر بفروشید. البته متفاوت بودن نه به هر قیمتی. تفاوتی که مشتری شما حاضر باشد به ازای آن پول پرداخت کند.